Otázky a odpovědi

Jak se stát rybářem - členem PS Kyjov

Formulář přihlášky do naší organizace můžete získat v prodejně Autodíly Král. Přiložíte k ní 1x vaši fotografii a uvedete spojení na Vás (mobilní telefon).

Místo konání kroužků pro děti od 8 do 15 let při:

Členové Svazu jsou řádní, nezletilí a čestní. Členství ve Svazu je dobrovolné.

Za řádného člena může být přijata fyzická osoba starší 18 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu). O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor pobočného spolku na základě písemné přihlášky. Je-li rozhodnuto o přijetí vzniká členství zaplacením  stanoveného zápisného a členského příspěvku.

Za nezletilého člena může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu), jež je mladší 18 roků a v roce, v němž se roozhoduje o jeho přijetí, dosáhne věku alespoň 8 roků. O přijetí za nezletilého člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor místní organizace. Nezletilí členové jsou organizováni ve dvou věkových kategoriích, od 8 do 15 let a od 16 do 18 let, bráno po ročnících podle roku, v němž nezletilý člen dosáhne příslušného věku (dále viz. Stanovy).

—————

Kde odpracovat brigádu?

S požadavky na odpracování brigádnické povinnosti se obracejte na hlavního brigádnického referenta nebo jeho pomocníky, rozdělené dle jednotlivých revírů. Telefonní kontakty najdete v záložce Brigádnická činnost.

—————

Kde získat povolenku?

Na hlavních hromadných výdejích, probíhajících vždy v termínech (avizovaných dlouhodobě dopředu - webové stránky, nástěnky) v měsících prosinec - únor příslušného roku na klubovně organizace (Chmelenec 2105, Kyjov). Výdej krátkodobých povolenek po telefonní dohodě s předsedou PS Ing. Antonínem Novákem, mobil 725 690 410.

—————

Kde nahlásit havárii?

Zjištěnou havárii na revírech PS Kyjov nahlaste v co nejkratším termínu, kterémukoliv členu výboru v záložce Kontakt.

—————